INSTRUMENT PRODUCTS > /images/logo/instrument/pic-instrument-products-7.jpg Delorenzo >

ชุดทดลอง De Lorenzo

ชุดทดลอง De Lorenzo นอกเหนือจากที่แสดงด้านล่างแล้วยังมีชุดให้เลือกเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ชุดทดลองวิศวกรรมชีวการแพทย์,
ชุดทดลองการวัดไฟฟ้า,ชุดทดลองวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์, ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร ชุดทดลองบ้านอัตโนมัติ,ชุดทดลองการสื่อสารขั้นสูง,ชุดทดลองเทอร์โมทรอนิกส์และชุดทดลองเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

ชุดทดลอง Smart Grid
Smart Grid คือระบบการจัดการไฟฟ้าอัจฉริยะ สามารถคำนวณการใช้พลังงานได้อัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากการใช้คนควบคุม ระบบนี้สามารถจัดการจ่ายไฟ หรือหยุดจ่ายไฟขึ้นอยู่กับการใช้งานได้อัตโนมัติผ่านซอฟท์แวร์ที่มีชื่อว่า SCADA