INSTRUEMENT PRODUCTS

 • 	Tektronix
 • 	National Instruments
 • 	Keithley
 • 	Qmax
 • 	VPC
 • 	Transcom Instrument
 • Delorenzo
 • Custom
 • 	Graphtec
 • EZMARKER
 • ETSYSTEM

BROADCAST PRODUCTS

 • 	Tektronix
 • 	Harmonic
 • 	Streambox
 • 	Volicon
 • 	Newtec
 • 	Apantac
 • 	UTAH
 • DekTec
 • ARG
 • 	Nucom
 • Dev
 • mitec
 • norwia
 • edgeware
 • RFS Radio Frequency Systems

COMMUNICATION PRODUCTS

 • 	Netscout(ใช้ข้อมูลใหม่)
 • 	VSS
 • 	EXFO
 • SwissQual
 • Sumitomo
 • RFS RAdio Frequency Systems
 • ROHDE&SCHWARZ
 • cellex
 • TraceSpan
 • SevOne

Training

 

การฝึกอบรม นอกจากทางบริษัทจะรับพัฒนาโปรแกรมให้ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังมีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเช่น Labview Core 1, Labview Core 2 โดยวิทยากรที่มีใบรับรอง Labview Certified Developer จากทางบริษัท National instrument และให้คำปรึกษาสำหรับแก่ผู้สนใจที่จะเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาระบบต่างๆเพื่อประโยชน์กับองค์กรหรืองานของท่านด้วยตนเองได้

Hands-on เป็นการฝึกอบรม Labview ให้สำหรับผู้ที่สนใจใช้โปรแกรม Labview ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Labview ในการติดต่อและควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น Data Acquisition,GPIB,RS-232 เป็นการอบรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

ท่านผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการอบรมและลงทะเบียนได้ที่
หรือส่งEmail มาที่ info@trinergy.co.th
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรม LabVIEW
การเขียนโปรแกรม LabVIEWโดยการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้งานมีข้อดีคือ

> เพิ่มความเร็วในการวัดหรือการทดสอบ
> ลดขั้นตอนการทำงาน
> เพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดค่า
> ลดความผิดพลาด
> ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลภายหลังLabVIEW Core 1
อบรม 1 ท่าน : ในราคาพิเศษเพียง 30,000.- บาท 
> ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ LabVIEW Core 1 Manual 1 เล่ม
> ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน

(รายละเอียดการอบรม) 


LabVIEW Core 2
อบรม 1 ท่าน : ในราคาพิเศษเพียง 30,000.- บาท 
> ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ LabVIEW Core 2 Manual 1 เล่ม
> ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

(รายละเอียดการอบรม)

หมายเหตุ
> ผู้ผ่านการอบรม จบหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม (Certificate)
> ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
> ราคาดังกล่าว รวมอาหารกลางวัน และ Coffee Break
> ผู้เข้าอบรมจะใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/ท่าน พร้อม LabVIEW, hardware for DAQ and GPIB instrument
> สำหรับการอบรม 1 ท่าน กรุณาโทรสอบถามวันและเวลาอบรม (การอบรมจะสามารถเปิดได้ จะต้องมีผู้เข้าร่วมอบรม 
   อย่างน้อย 4 ท่าน)
> สถานที่อบรม ณ.ห้องอบรม บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม
> ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการขยายศักยภาพในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์
> ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยทางเราจะอธิบายถึงเทคนิคสำคัญหลากหลาย 
   และรูปแบบต่างๆที่ใช้ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น
> ทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย การคงรูปแบบไว้หรือนำกลับมาใช้ใหม่จะทำได้ 
   อย่างสะดวกและรวดเร็ว
> ลดอัตราการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง และลดความสับสนในการทำงาน
> ได้รับการอบรมหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา ได้รับความรู้เต็มๆจากผู้สอนที่มีความชำนาญทางด้าน 
    วิศวกรรมและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านได้อย่างเยี่ยมยอด